’Vergunning voor Grow was complex’

’Vergunning voor Grow was complex’

ALMERE - Het verlenen van de vergunning voor festival Grow, dat op 24 juni plaats vond, is welliswaar later dan gewenst, maar wel volgens de regels gebeurd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de beantwoording van vragen van de VVD.

ALMERE – Het verlenen van de vergunning voor festival Grow, dat op 24 juni plaats vond, is welliswaar later dan gewenst, maar wel volgens de regels gebeurd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de beantwoording van vragen van de VVD.

De fractie wilde onder meer weten of bij deze vergunning verlening de voorgeschreven termijnen in acht was genomen. Het college laat weten dat dat het geval was. ,,In de APV is bepaald dat binnen acht weken na ontvangst een besluit moet worden genomen over de vergunningaanvraag. Die termijn kan met ten hoogste zes weken worden verlengd. Wij hebben op 14 december 2016 een eerste vergunningaanvraag ontvangen voor het evenement. Omdat de aanvraag niet volledig was, is om aanvullende informatie gevraagd, waardoor de beslistermijn van acht weken is opgeschort. Het evenement wijzigde echter van opzet, waardoor er een nieuwe aanvraag moest worden ingediend. Deze is op 24 april 2017 ingediend waarbij opnieuw een beslistermijn van acht weken gold. Die termijn liep af op 19 juni 2017. De vergunning is verleend op 15 juni 2017.”

Ook was er volgens het college gewoon een bezwaartermijn van zes weken. ,,Deze termijn loopt ook door na het evenement, wanneer het evenement korter dan zes weken voor het evenement vergund wordt.”

Op de vraag van de VVD hoe het komt dat het proces niet goed is verlopen is laat het college weten dat het een ’complexe aanvraag’ betrof. ,,Wij hebben helaas korter voor het evenement dan het college had gewenst een besluit genomen. De reden hiervoor is dat het een complexe aanvraag betrof met veel elementen die om een zorgvuldige toetsing en belangenafweging vroegen. Bij deze aanvraag ging het om zowel veiligheid en openbare orde als de belangen van de omgeving. Wij streven er in de toekomst naar de vergunning eerder dan nu het geval is geweest voor het evenement te verlenen.”